Nowa wersja Netsoft Serwis 2.0.1

Lista nowych funkcjonalności:

1.    Przebudowano formularz Rozliczenie robocizny. Wywołany przez operatora formularz wyświetla listę wprowadzonych w zleceniu produktów z jednostką rbh (roboczogodziny). Każda taka pozycja może zostać podzielona na dowolną ilość rbh, a następnie zostanie przypisana do wybranego wykonawcy usługi. Lista wykonawców definiowana jest na poziomie pracowników klienów. Dla usług własnych będą to pracownicy Nabywcy, dla usług obcych pracownicy innych podmiotów gospodarczych. Rozliczane wpisy zarejestrują się w module wynagrodzeń. Program będzie rejestrował ilości godzin przepracowanych przez określonych wykonawców opierając się zarówno na produktach przychodowych (podlegających fakturowaniu) jak i kosztowych. Wybór grupy produktów dokonuje operator na formularzu o ile administrator nie zdefiniował stałych parametrów wyboru;

2.    Do formularza Wolne zasoby wprowadzono wyszukiwarkę, w której administrator może wywołać pola słownikowe z karty zasobów (status, dict_1 - dict_10). Dzięki temu na wywołanym formularzu operator może dodatkowo zawęzić listę wolnych zasobów do tych spełniających dodatkowe kryteria.

3.    FAKTURY Rozbudowano formularz Faktura VAT:
- parametr określający rodzaj papieru firmowego w zależności od wersji językowej wystawianego dokumentu. Dzięki temu dokument wynikowy w sprzedaży krajowej będzie miał inne tło (grafikę) niż dokument w sprzedaży zagranicznej. Do każdej wersji językowej można podstawić jeden szablon papieru firmowego;
- w polu auto-complite wyboru klienta na formularzu dodawania faktury wyświetlono dodatkowo pole skrót klienta (obok jego pełnej nazwy i adresu);
- do formularza dodano pole rachunek bankowy, które wypełnione będzie domyślnie bez prawa jego zmiany dla wszystkich klientów, dla których na jego kartotece wskazano konto bankowe do regulowania ich zobowiązań. Jeśli konto nie będzie wypełnione program wymusi na operatorze wybór jednego z dostępnych rachunków a przy zatwierdzeniu faktury jednocześnie zapisze jego domyślną wartość na karcie klienta. Przy kolejnej fakturze pole z kontem będzie wypełnione bez prawa jego modyfikacji. Zmianę rachunku udostępniono jedynie z poziomu formularza edycji karty klienta. Mechanizm będzie działał w sposób opisany tylko w przypadku, gdy administrator w swoim panelu wymusi operatorowi uzupełnienie pola konto bankowe;

4.    FAKTURY na liście faktur, wykazie faktur, nagłówku faktury oraz w dokumencie kompensaty wprowadzono możliwość wyświetlania zbiorczej kwoty VAT dokumentu. W panelu konfiguracyjnym administrator może wyświetlić lub ukryć opisane pole;

5.    FAKTURY - na liści faktur wprowadzono nowy raport do sumarycznej analizy sprzedaży po kliencie i/lub sprzedawanych usługach. Pozycje raportu dodatkowo zawęża się po dacie (od-do), rodzaju daty (sprzedaży, płatności, daty ostatniej wpłaty) i walucie sprzedaży. Celem raportu jest zliczenie łącznej kwoty sprzedaży dla danego klienta lub sprzedaży wskazanej usługi lub listy usług;

6.    ZAKUPY Rozbudowano formularz Koszty ogólne:
- na formularzu wyświetlono pole Rodzaj kosztu (np. energia, materiały biurowe, inne, ..). Po wyborze jednej z wartości automatycznie wypełni się pole tekstowe do bardziej szczegółowego opisu danego rodzaju wprowadzanej pozycji;
- pole do wprowadzania kwoty netto lub brutto oraz VAT wyróżniono kolorem zielonym;
- poprawiono wyliczenia dla liczb z przecinkiem jako separator liczb dziesiętnych;

7.    Rozbudowano interfejs do systemów księgowych Interfejs SOAP/XML:
- dodano pole wyboru Rodzaj kosztu do każdej pozycji kosztowej faktury zakupowej;
- umożliwiono przesłanie danych do systemu zewnętrznego z pominięciem zapisu pliku na dysku operatora;
- rozszerzono zakres pól wyświetlanych przy liście patności do migracji.

Zobacz także:

SZYBKI KONTAKT
ZAMÓW DEMO
Pobierz wersję demo

Dane firmy

OSOBA KONTAKTOWA

WYBIERAM PLATFORMĘ


Netsoft24 Sp. z o.o. | ul. Szewska 75/77 | 50-121 Wrocław | tel: 71 341 96 35 | e-mail: sprzedaz@netsoft24.pl